מדיניות עיבוד נתונים אישיים
1. הוראות כלליות
מדיניות זו של עיבוד נתונים אישיים נערכת בהתאם לדרישות החוק הפדרלי מיום 27.07.2006 № 152-FZ "על נתונים אישיים" (להלן-חוק נתונים אישיים) וקובע את הנוהל לעיבוד נתונים אישיים ואמצעים לבטיחות נתונים אישיים שננקטו על ידי Mastermaya (להלן-המפעיל).
1.1. המפעיל מציב את מטרתו החשובה ביותר ואת התנאי לביצוע פעילותו, שמירה על זכויותיו וחירויותיו של אדם ואזרח בעת עיבוד הנתונים האישיים שלו, לרבות הגנה על זכויות הפרטיות, הסודיות האישית והמשפחתית.
1.2. מדיניות זו של המפעיל בנוגע לעיבוד נתונים אישיים (להלן המדיניות) חלה על כל המידע שהמפעיל יכול לקבל על המבקרים באתר https://mastermaya.pro/.
2. מושגים בסיסיים המשמשים בפוליטיקה
2.1. עיבוד אוטומטי של נתונים אישיים-עיבוד נתונים אישיים באמצעות טכנולוגיית מחשב.
2.2. חסימת נתונים אישיים – סיום זמני של עיבוד נתונים אישיים (למעט כאשר יש צורך בעיבוד כדי להבהיר נתונים אישיים).
2.3. אתר-אוסף של חומרים גרפיים ומידע, כמו גם תוכניות מחשב ומסדי נתונים המבטיחים את זמינותם באינטרנט בכתובת רשת https://mastermaya.pro/.
2.4. מערכת מידע אישי — אוסף של נתונים אישיים הכלולים במאגרי מידע, כמו גם טכנולוגיות מידע ואמצעים טכניים המספקים את העיבוד שלהם.
2.5. אי-התאמה אישית של נתונים אישיים-פעולה שבגללה לא ניתן לקבוע ללא שימוש במידע נוסף את השתייכותם של נתונים אישיים למשתמש מסוים או לנושא אחר של נתונים אישיים.
2.6. עיבוד נתונים אישיים – כל פעולה (פעולה) או מכלול הפעולות (פעולות) שבוצעו באמצעות או ללא שימוש באמצעי אוטומציה של נתונים אישיים, לרבות איסוף, כתיבה, שיטתיות, צבירת, אחסון, חידוד (עדכון, שינוי), אחזור, שימוש, העברה (הפצה, מתן, גישה), אי-התאמה אישית, חסימה, מחיקה, השמדת נתונים אישיים.
2.7. מפעיל-גוף ציבורי, גוף עירוני, אדם משפטי או טבעי, אשר באופן עצמאי או בשיתוף עם אנשים אחרים לארגן ו (או) לבצע עיבוד של נתונים אישיים, כמו גם לקבוע את המטרות של עיבוד נתונים אישיים, הרכב של נתונים אישיים לעיבוד, פעולות (פעולות) שבוצעו עם נתונים אישיים.
2.8. נתונים אישיים – כל מידע הקשור באופן ישיר או עקיף למשתמש מסוים או מזוהה באתר https://mastermaya.pro/.
2.9. נתונים אישיים המותרים על ידי נושא הנתונים האישיים להפצה – נתונים אישיים שאליהם ניתן לגשת על ידי נושא הנתונים האישיים למעגל בלתי מוגבל של אנשים על ידי מתן הסכמה לעיבוד נתונים אישיים המותרים על ידי נושא הנתונים האישיים להפצה באופן שנקבע בחוק הנתונים האישיים (להלן נתונים אישיים המותרים להפצה).
2.10. משתמש – כל מבקר באתר אינטרנט https://mastermaya.pro/.
2.11. מתן נתונים אישיים-פעולות שמטרתן לחשוף נתונים אישיים לאדם מסוים או למעגל מסוים של אנשים.
2.12. הפצת נתונים אישיים – כל פעולה שמטרתה לחשוף נתונים אישיים למעגל בלתי מוגדר של אנשים (העברת נתונים אישיים) או היכרות עם נתונים אישיים של מגוון בלתי מוגבל של אנשים, לרבות פרסום נתונים אישיים בתקשורת, פרסום ברשתות תקשורת או מתן גישה לנתונים אישיים בכל דרך אחרת.
2.13. העברת נתונים אישיים חוצה גבולות-העברת נתונים אישיים לשטחה של מדינה זרה לגוף של מדינה זרה, אדם זר או ישות משפטית זרה.
2.14. השמדת נתונים אישיים – כל פעולה שתוצאתה משמידה באופן בלתי הפיך את הנתונים האישיים ללא אפשרות לשחזר עוד יותר את התוכן של נתונים אישיים במערכת המידע של נתונים אישיים ו (או) נהרסים על ידי חומרי מדיה של נתונים אישיים.
3. זכויות וחובות בסיסיות של המפעיל
3.1. למפעיל יש את הזכות:
– קבל מידע אמין ו / או מסמכים המכילים נתונים אישיים מהנושא של נתונים אישיים;
– אם נושא הנתונים האישיים מבטל את הסכמתו לעיבוד נתונים אישיים, המפעיל רשאי להמשיך בעיבוד נתונים אישיים ללא הסכמתו של נושא הנתונים האישיים, אם יש עילה המפורטת בחוק הנתונים האישיים;
– באופן עצמאי לקבוע את ההרכב ואת רשימת הצעדים הדרושים ומספיקים כדי להבטיח את מילוי החובות שנקבעו בחוק על נתונים אישיים ואימצו על פי מעשים משפטיים רגולטוריים, אלא אם כן נקבע אחרת על ידי החוק על נתונים אישיים או חוקים פדרליים אחרים.
3.2. המפעיל מחויב:
– לספק לנושא נתונים אישיים על פי בקשתו מידע הקשור לעיבוד הנתונים האישיים שלו;
– לארגן את העיבוד של נתונים אישיים באופן שנקבע על ידי החקיקה הנוכחית של הפדרציה הרוסיה;
– להגיב לבקשות ובקשות של נושאים של נתונים אישיים ונציגיהם החוקיים בהתאם לדרישות של חוק נתונים אישיים;
– ליידע את הגוף המוסמך להגנה על זכויותיהם של נושאים של נתונים אישיים לבקשת גוף זה על המידע הדרוש בתוך 30 ימים ממועד קבלת בקשה כזו;
– לפרסם או לספק גישה בלתי מוגבלת למדיניות זו בכל הנוגע לעיבוד נתונים אישיים;
– לנקוט באמצעים משפטיים, ארגוניים וטכניים כדי להגן על נתונים אישיים מפני גישה לא מורשית או מקרית אליהם, הרס, שינוי, חסימה, העתקה, מתן, הפצה של נתונים אישיים, כמו גם פעולות בלתי חוקיות אחרות הנוגעות לנתונים אישיים;
– להפסיק את ההעברה (הפצה, מתן, גישה) של נתונים אישיים, להפסיק את העיבוד ולהשמיד נתונים אישיים באופן ובמקרים שנקבעו בחוק נתונים אישיים;
– לבצע חובות אחרות שנקבעו בחוק על נתונים אישיים.
4. זכויות וחובות בסיסיות של נושאי נתונים אישיים
4.1. לנושאי נתונים אישיים יש את הזכות:
– לקבל מידע בנוגע לעיבוד הנתונים האישיים שלו, למעט במקרים שנקבעו על ידי חוקים פדרליים. המידע המסופק לנושא הנתונים האישיים על ידי המפעיל בצורה נגישה ואינו חייב להכיל נתונים אישיים הנוגעים לנושאים אחרים של נתונים אישיים, אלא אם כן יש סיבה חוקית לחשוף נתונים אישיים כאלה. רשימת המידע והליך קבלתו נקבעים על פי חוק הנתונים האישיים;
– לדרוש מהמפעיל להבהיר את הנתונים האישיים שלו, לחסום או להרוס אותם אם הנתונים האישיים אינם שלמים, מיושנים, לא מדויקים, מתקבלים באופן בלתי חוקי או אינם נחוצים למטרה המוצהרת של העיבוד, וכן לנקוט בצעדים שנקבעו בחוק כדי להגן על זכויותיהם;
– לשים את תנאי ההסכמה מראש בעת עיבוד נתונים אישיים על מנת לקדם את המוצרים, העבודות והשירותים בשוק;
– ביטול הסכמה לעיבוד נתונים אישיים;
– פנייה לגוף המוסמך להגנה על זכויותיהם של נושאים של נתונים אישיים או לבית המשפט נגד פעולות בלתי חוקיות או חוסר מעש של המפעיל בעת עיבוד הנתונים האישיים שלו;
– לממש זכויות אחרות שנקבעו על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית.
4.2. נושאים של נתונים אישיים נדרשים:
– לספק למפעיל נתונים אמינים על עצמו;
– ליידע את המפעיל על הבהרה (עדכון, שינוי) של הנתונים האישיים שלהם.
4.3. אנשים המספקים למפעיל מידע כוזב על עצמם או מידע על נושא אחר של נתונים אישיים ללא הסכמתו של האחרון, יהיו אחראים בהתאם לחקיקה של הפדרציה הרוסיה.
5. המפעיל יכול לעבד את הנתונים האישיים הבאים של המשתמש
5.1. שם משפחה, שם פרטי, שם אמצעי.
5.2. כתובת דואר אלקטרוני.
5.3. מספרי טלפון.
5.4. כמו כן, האתר אוסף ועיבוד של נתוני מבקרים אנונימיים (כולל קובצי cookie) באמצעות נתונים סטטיסטיים באינטרנט (Yandex-Metrics, Google Analytics וכו').
5.5. הנתונים הנ " ל מאוחדים עוד יותר על ידי הרעיון הכללי של נתונים אישיים בטקסט המדיניות.
5.6.המפעיל אינו מטפל בקטגוריות מיוחדות של נתונים אישיים הקשורים לגזע, לאום, דעות פוליטיות, אמונות דתיות או פילוסופיות, חיים אינטימיים.
5.7. עיבוד נתונים אישיים המותרים להפצה מקטגוריות מיוחדות של נתונים אישיים המפורטים בסעיף 10 לחוק הנתונים האישיים, מותר בכפוף לאיסורים ולתנאים המפורטים בסעיף 10.1 לחוק הנתונים האישיים.
5.8. הסכמת המשתמש לעיבוד נתונים אישיים המותרים להפצה מונפקת בנפרד מהסכמות האחרות לעיבוד הנתונים האישיים שלו. במקרה זה, התנאים שנקבעו, בפרט, בסעיף 10.1 לחוק הנתונים האישיים מתקיימים. הדרישות לתוכן של הסכמה כזו נקבעות על ידי הגוף המוסמך להגנה על זכויותיהם של נושאים של נתונים אישיים.
5.8.1 המשתמש מעניק למפעיל את הסכמתו לעיבוד נתונים אישיים המותרים להפצה באופן ישיר.

5.8.2 המפעיל מחויב, תוך שלושה ימי עסקים לכל המאוחר, מיום קבלת הסכמת המשתמש, לפרסם מידע על תנאי העיבוד, על הזמינות של איסורים ותנאים לעיבוד על ידי מגוון בלתי מוגבל של אנשים של נתונים אישיים המותרים להפצה.
5.8.3 העברה (הפצה, מתן, גישה) של נתונים אישיים המותרים על ידי הנושא של נתונים אישיים להפצה חייבת להסתיים בכל עת על פי דרישת הנושא של נתונים אישיים. דרישה זו חייבת לכלול את שם המשפחה, השם הפרטי, הפטרונומי (אם קיים), פרטי הקשר (מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני או כתובת דואר) של הנושא של נתונים אישיים, וכן רשימה של נתונים אישיים, עיבוד אשר יהיה כפוף להפסקה. הנתונים האישיים שצוינו בדרישה זו יכולים להיות מעובדים רק על ידי המפעיל שאליו הוא מופנה.
5.8.4 הסכמה לעיבוד נתונים אישיים המותרים להפצה מסיימת את פעילותה מרגע קבלת דרישת המפעיל המפורטת בסעיף 5.8.3 למדיניות זו בנוגע לעיבוד נתונים אישיים.
6. עקרונות לעיבוד נתונים אישיים
6.1. עיבוד נתונים אישיים מתבצע על בסיס חוקי והוגן.
6.2. עיבוד נתונים אישיים מוגבל להשגת מטרות ספציפיות, מוגדרות מראש ולגיטימיות. אין לאפשר עיבוד של נתונים אישיים שאינם עולים בקנה אחד עם המטרות של איסוף נתונים אישיים.
6.3. אין לשלב מסדי נתונים המכילים נתונים אישיים, שעיבודם נעשה למטרות שאינן תואמות זו את זו.
6.4. רק נתונים אישיים העומדים ביעדי העיבוד כפופים לעיבוד.
6.5. התוכן וההיקף של הנתונים האישיים המעובדים תואמים את יעדי העיבוד המוצהרים. אין לאפשר יתירות של נתונים אישיים מעובדים ביחס למטרות המוצהרות של העיבוד שלהם.
6.6. עיבוד נתונים אישיים מספק את הדיוק של נתונים אישיים, הלימות שלהם, ובמקרים הדרושים, הרלוונטיות ביחס למטרות עיבוד נתונים אישיים. המפעיל נוקט באמצעים הדרושים ו / או מבטיח את קבלתם על מנת להסיר או להבהיר נתונים לא שלמים או לא מדויקים.
6.7. אחסון נתונים אישיים מתבצע בצורה המאפשרת לזהות את הנושא של נתונים אישיים, לא יותר מאשר זה דורש את המטרה של עיבוד נתונים אישיים, אלא אם כן תקופת האחסון של נתונים אישיים נקבע על ידי החוק הפדרלי, החוזה, צד אשר, המרוויח או ערב שבו הנושא של נתונים אישיים. הנתונים האישיים המעובדים מושמדים או לא אישיים כאשר יעדי העיבוד מגיעים או אם הם מאבדים את הצורך בהשגת מטרות אלה, אלא אם כן נקבע אחרת על ידי החוק הפדרלי.
7. יעדי עיבוד נתונים אישיים
7.1. מטרת עיבוד הנתונים האישיים של המשתמש:
– מסקנה, אכיפה וסיום של הסכמים משפטיים אזרחיים.
7.2. כמו כן, למפעיל יש את הזכות לשלוח למשתמש הודעות על מוצרים ושירותים חדשים, הצעות מיוחדות ואירועים שונים. המשתמש תמיד יכול לסרב לקבל הודעות מידע על ידי שליחת מכתב למפעיל לכתובת דואר אלקטרוני support@mastermaya.pro מסומן "ביטול הודעה על מוצרים ושירותים חדשים ומבצעים מיוחדים".
7.3. נתוני משתמשים לא אישיים, שנאספו באמצעות שירותי סטטיסטיקת אינטרנט, משמשים לאיסוף מידע על פעולות המשתמשים באתר, לשיפור איכות האתר ותוכנו.
8. עילות משפטיות לעיבוד נתונים אישיים
8.1. העילות המשפטיות לעיבוד נתונים אישיים על ידי המפעיל הן:
– רשימה של מעשים רגולטוריים המסדירים את היחסים הקשורים לפעילות שלך, למשל, אם הפעילות שלך קשורה לטכנולוגיות מידע, ובמיוחד ליצירת אתרים, אז אתה יכול לציין את החוק הפדרלי "על מידע, טכנולוגיות מידע והגנה על מידע" מיום 27.07.2006 N 149-FZ;
– מסמכים סטטוטוריים של המפעיל;
– חוזים שנחתמו בין המפעיל לבין הנושא של נתונים אישיים;
– חוקים פדרליים, מעשים רגולטוריים אחרים בתחום ההגנה על נתונים אישיים;
– הסכמת המשתמשים לעיבוד הנתונים האישיים שלהם, לעיבוד נתונים אישיים המותרים להפצה.
8.2. המפעיל מעבד את הנתונים האישיים של המשתמש רק אם הוא מלא ו/או נשלח על ידי המשתמש באופן עצמאי באמצעות טפסים מיוחדים הממוקמים באתר https://mastermaya.pro/ או שנשלחו למפעיל באמצעות דואר אלקטרוני. על ידי מילוי הטפסים המתאימים ו/או שליחת הנתונים האישיים שלך למפעיל, המשתמש מביע את הסכמתו למדיניות זו.
8.3. המפעיל מטפל בנתוני משתמש לא אישיים במקרה שהדבר מותר בהגדרות הדפדפן של המשתמש (שמירת קובצי cookie ושימוש בטכנולוגיית JavaScript מופעלת).
8.4. נושא הנתונים האישיים מחליט באופן עצמאי על מתן הנתונים האישיים שלו ונותן את הסכמתו בחופשיות, ברצונו ובאינטרס שלו.
9. תנאים לעיבוד נתונים אישיים
9.1. עיבוד נתונים אישיים מתבצע בהסכמתו של נושא הנתונים האישיים לעיבוד הנתונים האישיים שלו.
9.2. עיבוד נתונים אישיים הוא הכרחי כדי להשיג את המטרות שנקבעו על ידי האמנה הבינלאומית של הפדרציה הרוסיה או החוק, ליישום שהוקצה על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסיה על המפעיל של פונקציות, סמכויות ואחריות.
9.3. עיבוד של נתונים אישיים הוא הכרחי לביצוע צדק, ביצוע מעשה שיפוטי, מעשה של גוף אחר או פקיד כפוף לאכיפה בהתאם לחקיקה של הפדרציה הרוסיה על ההוצאה לפועל.
9.4. עיבוד נתונים אישיים יש צורך לבצע את החוזה, צד אשר או רווחית או ערב שבו הנושא של נתונים אישיים, כמו גם חוזה ביוזמת הנושא של נתונים אישיים או חוזה שבו הנושא של נתונים אישיים יהיה משתלם או ערב.
9.5. עיבוד נתונים אישיים הוא הכרחי כדי לממש את הזכויות והאינטרסים הלגיטימיים של המפעיל או של צד שלישי, או כדי להשיג מטרות משמעותיות מבחינה חברתית, ובלבד שזכויות וחירויות של הנושא של נתונים אישיים אינם מופרים.
9.6. עיבוד של נתונים אישיים, גישה של מגוון בלתי מוגבל של אנשים אשר מסופק על ידי הנושא של נתונים אישיים או על פי בקשתו (להלן – נתונים אישיים זמינים לציבור).
9.7. עיבוד נתונים אישיים כפופים לפרסום או גילוי חובה בהתאם לחוק הפדרלי.
10. סדר איסוף, אחסון, העברה וסוגים אחרים של עיבוד נתונים אישיים
אבטחה של נתונים אישיים, אשר מעובדים על ידי המפעיל, מובטחת על ידי יישום הצעדים המשפטיים, הארגוניים והטכניים הנדרשים כדי למלא את מלוא הדרישות של החקיקה הנוכחית בתחום ההגנה על נתונים אישיים.
10.1. המפעיל מבטיח את שלומם של נתונים אישיים ונוקט את כל האמצעים האפשריים המונעים גישה לנתונים האישיים של אנשים בלתי מורשים.
10.2. הנתונים האישיים של המשתמש לעולם, בשום פנים ואופן, לא יועברו לצדדים שלישיים, למעט במקרים הקשורים לאכיפה של החקיקה הנוכחית או אם הנושא של נתונים אישיים נותן את הסכמתו של המפעיל להעברת נתונים לצד שלישי כדי למלא את התחייבויותיו על פי הסכם אזרחי.
10.3. במקרה של אי דיוקים בנתונים האישיים, המשתמש יכול לעדכן אותם באופן עצמאי, על ידי שליחת הודעה למפעיל לכתובת הדואר האלקטרוני של המפעיל support@mastermaya.pro מסומן "עדכן נתונים אישיים".
10.4. תקופת העיבוד של נתונים אישיים נקבעת על ידי עמידה ביעדים שעבורם נאספו נתונים אישיים, אלא אם כן נקבע מועד אחר בחוזה או בחקיקה הנוכחית.
המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו לעיבוד נתונים אישיים בכל עת על ידי שליחת הודעה למפעיל באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני של המפעיל support@mastermaya.pro מסומן "ביטול הסכמה לעיבוד נתונים אישיים".
10.5. כל המידע שנאסף על ידי שירותי צד שלישי, לרבות מערכות תשלום, תקשורת וספקי שירות אחרים, מאוחסן ומטופל על ידי אנשים (מפעילים) כאמור בהתאם להסכם המשתמש ולמדיניות הפרטיות שלהם. הנושא של נתונים אישיים ו / או המשתמש חייב באופן עצמאי לקרוא את המסמכים שצוינו במועד. המפעיל אינו אחראי לפעולות של צדדים שלישיים, לרבות אלה המפורטות בסעיף זה של ספקי השירות.
10.6. האיסורים שנקבעו על ידי הנושא של נתונים אישיים על העברה (למעט מתן גישה), כמו גם עיבוד או תנאי עיבוד (למעט קבלת גישה) של נתונים אישיים המותרים להפצה, אינם חלים במקרים של עיבוד נתונים אישיים באינטרסים ציבוריים, ציבוריים ואחרים המוגדרים על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית.
10.7. המפעיל, בעת עיבוד נתונים אישיים, מבטיח את סודיות הנתונים האישיים.
10.8. המפעיל מאחסן נתונים אישיים בצורה המאפשרת לזהות את הנושא של נתונים אישיים, לא יותר מאשר זה דורש את המטרה של עיבוד נתונים אישיים, אלא אם כן תקופת האחסון של נתונים אישיים נקבע על ידי החוק הפדרלי, החוזה, צד אשר, המרוויח או ערב שבו הנושא של נתונים אישיים.
10.9. תנאי להפסקת העיבוד של נתונים אישיים עשוי להיות עמידה ביעדי העיבוד של נתונים אישיים, פקיעת הסכמתו של נושא הנתונים האישיים או ביטול הסכמתו של נושא הנתונים האישיים, וזיהוי עיבוד בלתי הולם של נתונים אישיים.

11. רשימה של פעולות שבוצעו על ידי המפעיל עם הנתונים האישיים שהתקבלו
11.1. המפעיל מבצע איסוף, הקלטה, שיטתיות, צבירת, אחסון, חידוד (עדכון, שינוי), אחזור, שימוש, העברה (הפצה, מתן, גישה), אי-התאמה אישית, חסימה, מחיקה והשמדה של נתונים אישיים.
11.2. המפעיל מבצע עיבוד אוטומטי של נתונים אישיים עם קבלה ו / או העברה של מידע שהתקבל ברשתות תקשורת או ללא.
12. העברת נתונים אישיים חוצה גבולות
12.1. המפעיל לפני תחילת העברת נתונים אישיים חוצי גבולות חייב לוודא כי מדינה זרה, אשר אמור להעביר נתונים אישיים, הגנה אמינה על זכויותיהם של נושאים של נתונים אישיים.
12.2. העברה חוצה גבולות של נתונים אישיים במדינות זרות שאינן עומדות בדרישות הנ " ל יכולה להתבצע רק אם יש הסכמה בכתב של הנושא של נתונים אישיים להעברה חוצה גבולות של הנתונים האישיים שלו ו/או ביצוע החוזה, הצד של אשר הוא הנושא של נתונים אישיים.
13. פרטיות נתונים אישיים
המפעיל ואנשים אחרים שקיבלו גישה לנתונים אישיים נדרשים לא לחשוף לצדדים שלישיים או להפיץ נתונים אישיים ללא הסכמת הנושא של נתונים אישיים, אלא אם כן נקבע אחרת על פי החוק הפדרלי.
14. הוראות אחרונות
14.1. המשתמש יכול לקבל כל הבהרה בנוגע לנושאים הנוגעים לעיבוד הנתונים האישיים שלו על ידי פנייה למפעיל באמצעות דואר אלקטרוני support@mastermaya.pro?
14.2. מסמך זה ישקף כל שינוי במדיניות הנתונים האישיים של המפעיל. המדיניות פועלת ללא הגבלת זמן עד להחלפתה בגרסה חדשה.
14.3. הגרסה הנוכחית של המדיניות זמינה באופן חופשי ממוקמת באינטרנט בכתובת https://mastermaya.pro/privacy/.